Loại khoá Mã khoá Trạng thái Thời gian mua Hết hạn Active Ứng dụng Thời gian kích hoạt
Loại khoá Mã khoá Trạng thái Thời gian mua Hết hạn Active Ứng dụng Thời gian kích hoạt